x 1 x 5 (-10%) x 10 (-15%) x 20 (-20%)
8.75 euro 39.35 euro 74.35 euro 140.00 euro
7.80 euro 35.10 euro 66.30 euro 124.80 euro
6.50 euro 29.30 euro 55.25 euro 104.00 euro
6.00 euro 27.00 euro 51.00 euro 96,00 euro
5.50 euro 24.75 euro 46.75 euro 88.00 euro